D仔:今天來到的貴寶地  叫做 "山小~~~~~~~~~屋"?!

B仔:是啊~~就知道你(這沒品的) 會拿這名字來開玩笑 扣分 扣分!!!

bigtone 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()